Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Fotografie Norbert van Onna/Archehov: boekhandel Fotografie Norbert van Onna/Archehov BV;
Product/producten: door Fotografie Norbert van Onna/Archehov aangeboden of geleverde zaken;
Klant: de (potentiële) klant van Fotografie Norbert van Onna/Archehov;
Product bestellen: de procedure waarbij een klant een product bestelt, de klant het product betaalt en Fotografie Norbert van Onna/Archehov het product op het door de klant opgegeven adres aflevert;
Product reserveren: de procedure waarbij de klant een product reserveert, de klant het product in het door Fotografie Norbert van Onna/Archehov opgegeven filiaal afhaalt en afrekent;
Consument: de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Zakelijke Klant: de klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen van Fotografie Norbert van Onna/Archehov en op alle online met Fotografie Norbert van Onna/Archehov gesloten overeenkomsten.
1.3 Mocht over de inhoud van deze voorwaarden onduidelijkheid bestaan, dan kunt u contact opnemen met Fotografie Norbert van Onna/Archehov op 040 212 47 67.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Fotografie Norbert van Onna/Archehov zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.
2.2 Een overeenkomst tussen Fotografie Norbert van Onna/Archehov en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Fotografie Norbert van Onna/Archehov gevraagde gegevens heeft verstrekt en Fotografie Norbert van Onna/Archehov de opdracht (bestelling/reservering) heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres.
2.3 De klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Fotografie Norbert van Onna/Archehov te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

Artikel 3 Conformiteit
3.1 Opgaven van Fotografie Norbert van Onna/Archehov met betrekking tot eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Fotografie Norbert van Onna/Archehov opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Fotografie Norbert van Onna/Archehov niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendom
4.1 Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
4.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Fotografie Norbert van Onna/Archehov, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Fotografie Norbert van Onna/Archehov opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Fotografie Norbert van Onna/Archehov of een aan Fotografie Norbert van Onna/Archehov gelieerde instelling/onderneming.

Artikel 5 Prijzen
5.1 De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en/of factuur van Fotografie Norbert van Onna/Archehov vermeld.
5.2 De op de website van Fotografie Norbert van Onna/Archehov vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Indien Fotografie Norbert van Onna/Archehov door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.
6.2 Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Fotografie Norbert van Onna/Archehov zijn ingeschakeld.
6.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Fotografie Norbert van Onna/Archehov heeft voldaan.
7.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Fotografie Norbert van Onna/Archehov gerechtigd de producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
7.3 De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Fotografie Norbert van Onna/Archehov te bewaren.

Artikel 8 Advisering
8.1 Alle op de website(s) van Fotografie Norbert van Onna/Archehov gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Fotografie Norbert van Onna/Archehov te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Fotografie Norbert van Onna/Archehov verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Fotografie Norbert van Onna/Archehov verleent daarvoor geen enkele garantie.
8.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is Fotografie Norbert van Onna/Archehov niet aansprakelijk.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Buiten het bepaalde in artikel 14 heeft de zakelijke klant geen enkele aanspraak op Fotografie Norbert van Onna/Archehov wegens gebreken in de door Fotografie Norbert van Onna/Archehov geleverde producten.
9.2 Fotografie Norbert van Onna/Archehov is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Fotografie Norbert van Onna/Archehov.
9.3 In alle gevallen waarin Fotografie Norbert van Onna/Archehov ten opzichte van de klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Fotografie Norbert van Onna/Archehov, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
9.4 Iedere vordering op Fotografie Norbert van Onna/Archehov, tenzij deze door Fotografie Norbert van Onna/Archehov is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 Privacy
10.1 Fotografie Norbert van Onna/Archehov respecteert de privacy van de klant. Fotografie Norbert van Onna/Archehov zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacy Verklaring die op de website van Fotografie Norbert van Onna/Archehov is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Bijzondere bepalingen

Een product bestellen

Artikel 11 Levertijd en aflevering
11.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Fotografie Norbert van Onna/Archehov de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Fotografie Norbert van Onna/Archehov niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
11.2 De Consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Fotografie Norbert van Onna/Archehov niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Fotografie Norbert van Onna/Archehov is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
11.3 De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.
11.4 Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang Fotografie Norbert van Onna/Archehov dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Fotografie Norbert van Onna/Archehov heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
11.5 Fotografie Norbert van Onna/Archehov is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Fotografie Norbert van Onna/Archehov daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.
11.6 Fotografie Norbert van Onna/Archehov is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling van het product dient vóór levering en uitsluitend door middel van overboeking via iDEAL, cadeaukaart of creditcard te geschieden. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door Fotografie Norbert van Onna/Archehov ontvangen te zijn.
12.2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
12.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Fotografie Norbert van Onna/Archehov het recht om bij iedere herinnering administratiekosten (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot negentien euro en vijftig eurocent (€ 19,50). Na het in rekening brengen van ophogingen, dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere ophogingen en/of incassokosten te voorkomen.
12.4 De klant doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
12.5 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

Artikel 13 Reclame
13.1 Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient binnen 7 dagen na aflevering per e-mail aan Fotografie Norbert van Onna/Archehov te worden bericht, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de klant opleveren.
13.2 Indien de klant reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Fotografie Norbert van Onna/Archehov te houden.
13.3 Retourzending aan Fotografie Norbert van Onna/Archehov van verkochte producten kan slechts plaatsvinden op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Fotografie Norbert van Onna/Archehov beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Fotografie Norbert van Onna/Archehov behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Fotografie Norbert van Onna/Archehov zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Fotografie Norbert van Onna/Archehov.
13.4 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.
13.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
13.6 Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.
13.7 Deze bepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 14 Annulering en bedenktijd
14.1 De zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien de zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Fotografie Norbert van Onna/Archehov en de winstderving door Fotografie Norbert van Onna/Archehov, te vermeerderen met BTW, aan Fotografie Norbert van Onna/Archehov te vergoeden.
14.2 Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na aankoop van het product ontbinden. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van Fotografie Norbert van Onna/Archehov beschreven retourprocedure aan Fotografie Norbert van Onna/Archehov te melden en het product binnen 14 werkdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan Fotografie Norbert van Onna/Archehov te retourneren. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn.
14.3 Fotografie Norbert van Onna/Archehov is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.
14.4 Fotografie Norbert van Onna/Archehov is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

Een product reserveren

Artikel 15 Levertijd en afhalen
15.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Fotografie Norbert van Onna/Archehov de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Fotografie Norbert van Onna/Archehov niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
15.2 De consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Fotografie Norbert van Onna/Archehov niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Fotografie Norbert van Onna/Archehov is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
15.3 De Klant kan de volgende dag de boeken afhalen bij de winkel.
15.4 Fotografie Norbert van Onna/Archehov is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 16 Betaling
16.1 Betaling van het product dient vóór levering te geschieden.

Artikel 17 Slotbepalingen
17.1 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Indien de klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Fotografie Norbert van Onna/Archehov aansprakelijk als ware hij zelf klant.
17.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.
17.4 Alle geschillen tussen Fotografie Norbert van Onna/Archehov en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Fotografie Norbert van Onna/Archehov bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt.
17.5 Op alle overeenkomsten die door Fotografie Norbert van Onna/Archehov worden gesloten is alleen Nederlands recht van toepassing.Fotografie Norbert van Onna/Archehov